CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  • Hà Nội
  • (024) 7108-8288
  • info@fast.com.vn
  • Chưa có tin tuyển dụng

Giới thiệu

TẦM NHÌN FAST là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp tin cậy giải pháp quản trị hoạt động SXKD trên nền tảng CNTT, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc. SỨ MỆNH + Phát triển và tư vấn ứng dụng phần mềm, giúp các doanh nghiệp tác nghiệp nhanh hơn, quản trị tốt hơn nhằm tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. + Phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, cùng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc. + Đóng góp cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng đất nước. GIÁ TRỊ CỐT LÕI + Chăm chỉ, Tập trung và Kiên trì. + Học hỏi, Đổi mới và Sáng tạo. + Đồng đội, Chung sức và Chia sẻ.